شرکت خرمای توکلی با برندهای تجاری پویا، ... در زمینه تولید محصولات خرما در سال ۱۳۸۰ آغاز به کار کرد.
این شرکت اکنون با بهره مندی از نیروهای بومی و کارآمد، توانسته است بخش قابل توجهی از بازار محصولات فرآوری خرمای استان بوشهر را در اختیار بگیرد.

توکلیمدیرعامل
Habbe Categories - درباره
FireShot Capture 97 خرمای پیارم خرمای توکلی https www.tavakolidate.ir 1397 0 - درباره
n82841720 721994182 min - درباره
با برند تجاری پویا

شرکت خرمای توکلی

صادرات انواع خرمای کبکاب و زاهدی

این شرکت اکنون با بهره مندی از نیروهای بومی و کارآمد استان بوشهر، توانسته است بخش قابل توجهی از بازار محصولات خرمای استان را در اختیار بگیرد.

محصولات خرمای توکلی